Inne

Inne (8)

REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW BLUE ZONE Spółka z o.o.

§ 1. Organizator Konkursów

1. Niniejszy regulamin określa ramowe zasady Konkursów publikowanych na łamach Uroda i Medycyna oraz profilach Organizatora na Facebook.com, Instargram.com.
2. Organizatorem Konkursów jest firma Blue Zone Spółka z o.o., z siedzibą w (01-059) Warszawie, ul. Okopowa 47, wpisaną do KRS XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000617932, REGON 364481581, NIP 525 26 58 380, zwana dalej Organizatorem.
3. W przypadku, gdy Współorganizatorem konkretnego Konkursu jest inny podmiot, informacja o tym będzie opublikowana w Szczegółowych Zasadach Konkursu.
4. Informacje o konkursie dostępne są w siedzibie firmy „Blue Zone Spółka z o.o., z siedzibą w (01-059) Warszawie, ul. Okopowa 47.

§ 2. Szczegółowe zasady Konkursów

1. Szczegółowe zasady konkretnego Konkursu (nazwa, czas trwania, nagroda, przebieg, sposób przyznania i wręczenia nagrody itp.) określane są każdorazowo w publikacji będącej ogłoszeniem Konkursu, na łamach konkretnych wydań Uroda i Medycyna oraz Facebook.com, Instargram.com.

§ 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (w komentarzu pod postem konkursowym, mailowo, sms, pocztą tradycyjną lub w innej formie) jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie i oznacza:
–   oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu;
–   wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z organizacją Konkursu i nagrodzeniem laureatów oraz w celach marketingowych;
–   wyrażeniem przez Uczestnika zgody, w razie wygrania Konkursu, na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz wypowiedzi (w tym głos, imię, nazwisko, itp.) Uczestnika, jeśli takie będą wymagania konkretnego Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i materiałów przedstawionych  przez Uczestnika. Stwierdzenie przez Organizatora nieprawdziwości danych i/lub materiałów przedstawionych  przez Uczestnika powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz dostęp do kanałów komunikacji elektronicznej, takich jak mail, Facebook, Instagram, telefon komórkowy lub stacjonarny.
4. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.

§ 4. Zasady ogólne uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi pisemnie odpowiedzieć na pytanie opublikowane w informacji o konkursie. Odpowiedź należy zamieścić w medium w którym został ogłoszony konkurs.
2. Standardowo za poprawne zgłoszenie uznaje się, komentarz, mail, sms., zawierający: prawidłową odpowiedź na pytanie (pytania) konkursowe, dane kontaktowe Uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, email). Szczegółowe wymagania odnośnie formy odpowiedzi każdorazowo podane są w informacji o konkursie.
3. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie swojej nazwy (nazwiska) w mediach Organizatora wymienionych w Par. 1 p. 1.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursów. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora i profilu Facebook Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i/lub harmonogram.
2. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
3. W przypadku, gdy Zwycięzca zrezygnuje z odebrania nagrody, lub gdy Organizator nie może nawiązać z nim skutecznego kontaktu, Organizator nie ma obowiązku powtórnie przydzielać jej innym uczestnikom danego Konkursu.
4. Uczestnicy, którzy nie dotrzymają wymogów Regulaminu, zostają automatycznie wykluczeni z Konkursu, niezależnie od etapu Konkursu. Organizator nie ma obowiązku odrębnego informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
–   niemożność dokonania przez Uczestników terminowych zgłoszeń w Konkursie lub terminowego przesłania Organizatorowi przez Uczestników informacji wymaganych Regulaminem,
–   nieodebranie lub opóźnienie w odebraniu przez Uczestników wiadomości od Organizatora;
–   opóźnienie realizacji lub nienależyte przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu problemów w funkcjonowaniu portalu www, Facebook, Instagram, problemów z dostępem do sieci internetowej, siły wyższej itp.
6. Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu na piśmie na adres Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na profilu FB Organizatora (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

LEKARZE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

NiedziałkowskiDr n.med. Piotr Niedziałkowski

Specjalista chorób wewnętrznych
i alergologii, dyplomowany lekarz
medycyny estetycznej, 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Lekarzy Medycyny Estetycznej „POLME”, 
prekursor indywidualnego planu 
odmładzania w medycynie estetycznej.

     

KOSMETOLODZY

Obraz1Anna Antosik 

Ksmetolog, szkoleniowiec,
kierownik działu medycznego 
w firmie Sesderma. 
Prowadzi szkolenia dla lekarzy, 
kosmetologów oraz farmaceutów 
z zakresu peelingów chemicznych, 
mezoterapii mikroigłowej oraz zasad
pielęgnacji skóry.

     
       

 

DIETETYCY

585e4bd7cb11b227491c3397

Ekspert ekspert

585e4bd7cb11b227491c3397

Ekspert ekspert

585e4bd7cb11b227491c3397

Ekspert ekspert

 

585e4bd7cb11b227491c3397

Ekspert ekspert

     

 

 

PSYCHOLOGOWIE

585e4bd7cb11b227491c3397

Ekspert ekspert

585e4bd7cb11b227491c3397

Ekspert ekspert

   
       

 

TRENERZY

585e4bd7cb11b227491c3397

Ekspert ekspert

     
       

 

PODRÓŻNICY

WP 20170409 11 13 46 Pro 768x431Ania i Marek Malanowscy

Autorzy bloga podróżniczego
zamorzembogwieco.pl
Okoliczności życiowe sprzyjały
im nam tyle, że mogli rzucić
pracę w kąt i wyruszyć w 
podróż dookoła świata. 

 

     
       

 

Chcesz zadać pytanie naszemu ekspertowi?

 

Wyślij swoje pytanie  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy --> link

 

 

 

 

1. Administratorem gromadzonych danych na portalu zatrzymajmlodosc.pl jest Blue-zone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000617932, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności zwana Administratorem Danych.

2. Portal zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Administrator danych serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę. Pliki służą również do przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

3. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu zatrzymajmlodosc.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie emaila do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. W związku z korzystaniem z serwisu zatrzymajmlodosc.pl Administrator Danych może gromadzić następujące dane o użytkownikach: adres email, imię, nazwisko, numer telefonu i inne dane, które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w formularzu kontaktowym.

5. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych w serwisie zatrzymajmlodosc.pl.

6. Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.zatrzymajmlodosc.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.

7. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie.

8. Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych, w tym w szczególności:

 1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
 3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych;
 4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
 5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

9. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W imieniu Administratora Danych

Blue-zone sp z o.o

 

 

TREŚĆ REGULAMINU

I. OGÓLNE INFORMACJE

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z portalu Zatrzymaj Młodość przez użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich i treści zawartych na portalu, jak i zasad funkcjonowania poszczególnych elementów portalu

2. Korzystanie z portalu oznacza jednoczesną akceptację zawartych poniżej zapisów.

II. NEWSLETTER

1. Każdy Użytkownik, jeżeli wyrazi zgodę, może zapisać się do Newslettera.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu musi wysłać dyspozycję o rezygnacji z otrzymywania newslettera na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA PORTALU

1. Wszelkie prawa do niniejszego Portalu oraz jego wszystkich elementów podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności oprogramowania (kodu strony), koncepcji graficznej i logicznej portalu, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych (zamieszczanych) na łamach Portalu, logo , znaków graficznych, treści merytorycznych.

2. Poprzez objęcie ochroną prawną należy rozumieć w szczególności:

 1. ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
 2. ochronę wszelkich baz danych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) w tym opracowanych i udostępnianych baz wiedzy
 3. ochronę wszelkich publikowanych utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. Z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. Zm.
 4. ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej
 5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.

4. Dozwolony użytek do posługiwania się treściami zawartymi na Portalu obejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, naukowe inne, w tym nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści portalu do innych utworów osoby użytkującej z wyjątkiem dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa.

5. Inny sposób użytkowania treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody Blue Zone Spółka z o.o. lub podmiotu będącego właścicielem majątkowych praw autorskich określającą zakres, tryb, sposób, pola eksploatacji wykorzystania materiałów .

6. Bez wyraźnej zgody Blue Zone Spółka z o.o. zabrania się podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony o oraz treści prezentowanych w Portalu, a w szczególności:

 1. zabrania się utrwalania i zwielokrotniania treści Portalu – w szczególności poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających
 2. zabrania się w zakresie wprowadzania do obrotu treści Portalu lub jego części albo egzemplarzami, reprintami treści (całości lub części), lub innymi nośnikami na których treści utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub najmu albo wytworzonych egzemplarzy, tłumaczenia.
 3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej zabrania się - publicznego wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtworzenia reemitowania, nadawania i publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

7. Zakazy określone w pkt 6 obejmują wszystkie kraje świata

8. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba której działanie lub zaniechanie mogłoby naruszać zakazy opisane w punktach powyższych powinna uzyskać pisemną zgodę spółki Blue Zone Spółka z o.o., przed podjęciem działania lub zaniechania zwracając się o zgodę na adres spółki Blue Zone Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-059), ul. Okopowa 47 - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI PUBLIKOWANE NA PORTALU

1. Treści dostępne w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów dostępnych w Portalu. Stanowczo odradza się działań niezgodnych z prawem. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

2. Dokładamy staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych w Portalu. Nie odpowiadamy jednak za błędy, aktualność oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody poniesione w wyniku wykorzystania zawartych w Portalu danych. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika

3. Ochrona danych osobowych zawartych na portalu opisana została w odrębnym dokumencie pod nazwą Polityka prywatności, który dostępny jest na stronach portalu.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

MRT baner ZM

bella 300x250

Facebook

Zatrzymaj Młodość TV

Baner